Thamdee Yangyont

ClientThamdee Yangyont
SkillGraphic /

Project Description

ทำดียางยนต์

ความหมายของโลโก้ที่เป็นแบบยางรถยนต์อยากให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ความน่าเชื่อถือของโลโก้ ซึ่งมองแล้วนึกถึงสินค้า คือยางรถยนต์ที่แข็งแกร่ง ทนทาน มีคุณภาพได้มาตรฐาน