Sale Page

เว็บไซต์ที่สามารถแสดงรายละเอียดที่น่าสนใจของสิ้นค้า โดยแสดงจุดเด่นของสิ้นค้าแต่ละตัวเพื่อช่วยกระตุ้นลูกค้าให้สั่งซื้อสิ้นค้าได้มากขึ้น