Richy Beauty

Clientริชชี่บิวตี้ - Richy Beauty
SkillWebs Design

Project Description

Richy Beauty ธุรกิจด้านค้าปลีกและส่งสินค้าด้วยความสวยความงาม และประสบการณ์ ในวงการเครื่องสำอางของกิจการที่เติบโต ในธุรกิจความสวยความงาม เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การขายของหน้าร้านยังไม่เพียงพอต่อความก้าวหน้า จึงเชื่อมั่นในการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างจริงจัง