The Cheer School

Clientโรงเรียนเสริมสวยเดอะเชีย - The Cheer School
SkillGraphic / Facebookads / Photogaphy

Project Description

โรงเรียนเสริมสวยเดอะเชีย

เรามุ่งมั่นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจอาชีพเสริมสวย

โดยเราเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือทำ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ และมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ