Day

January 22, 2021
บทความนี้จะรวมพื้นฐานการถ่ายภาพที่สามารถเริ่มต้นได้ง่าย อ่านทำความเข้าใจคนเดียวก็ได้ เริ่มตั้งแต่เรื่องรูรับแสง, ความเร็วชัตเตอร์, ISO, ทางยาวโฟกัส , คอมโพซิชั่น เพื่อให้ทุกคนที่อยากถ่ายภาพเริ่มต้นได้ง่ายที่สุด
Read More